azami.cu@gmail.com | +98912 373 8239

آرایه ها در jquery

تعریف آرایه و کار کردن با آن
jquery,array,object,forEach,آرایه,جی کوئری,تعریف آرایه,جستجو,الحاق,join
به همت مهندس اعظمی در 1392/10/05

سلامی به گرمای خورشید

آرایه ها در jquery از صفر اندیس گذاری میشن که برای ذخیره مجموعه داده های از یک نوع هستند. که میتونه نوع اون رشته ای باشه ویا آرایه ای از اشیا و یا حتی از آرایه ها باشه

ما در مرحله اول یک آرایه رو تعریف میکنیم:

تعریف آرایه

// تعریف آرایه با سازنده
var myArray1 = new Array( "hello", "sarat" );

// تعریف آرایه با روشی بهتر از روش قبل
var myArray2 = [ "hello", "sarat" ];

// تعریف یک آرایه خالی
var myArray = [];
// اضافه کردن مقادیر 
myArray.push( "hello" );
myArray.push( "sarat" );
                
                

برای اضافه کردن عنصر به آرایه از push استفاده میکنیم مخصوصا زمانی که اطلاعی از سایز آرایه نداریم.

دسترسی به عناصر آرایه


// دسترسی مستقیم با اندیس
var myArray = [ "hello", "sarat" ];
console.log( myArray[ 1 ] ); // "sarat"

---------------------------------------
// بدست آوردن طول آرایه
var myArray = [ "hello", "sarat", "!" ];
myL = myArray.length; // 3

---------------------------------------
// جستجو بر روی آرایه به روش سنتی
for ( var i = 0; i < myL; i = i + 1 ) {
console.log( myArray[ i ] );
}

// جستجو بر روی آرایه با روش بهینه تر
for ( var i in myArray ) {
console.log( myArray[ i ] );
}
                

در ادامه:

معرفی و استفاده متدها برای ایجاد و کار کردن با یک آرایه


//الحاق دو آرایه با هم
var myArray = [ 2, 3, 4 ];
var myOtherArray = [ 5, 6, 7 ];
var wholeArray = myArray.concat( myOtherArray ); // [ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]

---------------------------------------
//چسباندن داده های آرایه با کارکتر دلخواه و خروجی رشته ای از آن
var myArray = [ "hello", "sarat", "!" ];
// چسباندن پیش فرض با کاما
console.log( myArray.join() ); // "hello,sarat,!"
// چسباندن سفارشی با رشته دلخواه
console.log( myArray.join( " " ) ); // "hello sarat !";
console.log( myArray.join( "!!" ) ); // "hello!!sarat!!!";
console.log( myArray.join( "" ) ); // "hellosarat!"

---------------------------------------
// اضافه و حذف داده در آرایه
var myArray = [];
myArray.push( 0 ); // [ 0 ]
myArray.push( 2 ); // [ 0 , 2 ]
myArray.push( 7 ); // [ 0 , 2 , 7 ]
myArray.pop(); // [ 0 , 2 ]

---------------------------------------
//بالعکس کردن داده های درون آرایه
var myArray = [ "sarat" , "hello" ];
myArray.reverse(); // [ "hello", "sarat" ]

---------------------------------------
// حذف اولین عنصر و شیفت آرایه به سمت چپ
var myArray = [];
myArray.push( 0 ); // [ 0 ]
myArray.push( 2 ); // [ 0 , 2 ]
myArray.push( 7 ); // [ 0 , 2 , 7 ]
myArray.shift(); // [ 2 , 7 ]

---------------------------------------
//بریدن قسمتی از آرایه
var myArray = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ];
//بریدن از عنصر شماره 3
var newArray = myArray.slice( 3 );
console.log( myArray ); // [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
console.log( newArray ); // [ 4, 5, 6, 7, 8 ]

---------------------------------------
//حذف مقداری از آرایه و قراردادن داده هایی به جای آن
myArray.splice( index, length, values, ... );
//Index 
//از کجا شروع شود
//Length 
//چه تعداد از داده ها بریده شوند
//Values
//مقادیری که جای داده های بریده شده قرار می گیرند
var myArray = [ 0, 7, 8, 5 ];
myArray.splice( 1, 2, 1, 2, 3, 4 );
console.log( myArray ); // [ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ]

---------------------------------------
//مرتب کردن داده ها
var myArray = [ 3, 4, 6, 1 ];
myArray.sort(); // 1, 3, 4, 6

// مرتب کردن از آخر به اول
function descending( a, b ) {
  return b - a;
}
var myArray = [ 3, 4, 6, 1 ];
myArray.sort( descending ); // [ 6, 4, 3, 1 ]

---------------------------------------
//قرار دادن عنصر در ابتدای آرایه
var myArray = [];
myArray.unshift( 0 ); // [ 0 ]
myArray.unshift( 2 ); // [ 2 , 0 ]
myArray.unshift( 7 ); // [ 7 , 2 , 0 ]

                

و در آخر:

گشتن بر روی عناصر آرایه با forEach


// تعریف انواع تابع
function printElement( elem ) {
  console.log( elem );
}
function printElementAndIndex( elem, index ) {
  console.log( "Index " + index + ": " + elem );
}


// استفاده از توابع  بالا
myArray = [ 1, 2, 3, 4, 5 ];
//چاپ کردن همه عناصر
myArray.forEach( printElement );
// "Index 0: 1", "Index 1: 2", "Index 2: 3", ...
myArray.forEach( printElementAndIndex );

                

امید وارم که مطالب بالا بدردتون خورده باشه - خدا نگهدارTags:   jquery,array,object,forEach,آرایه,جی کوئری,تعریف آرایه,جستجو,الحاق,join