azami.cu@gmail.com | +98912 373 8239

تگهای مفید برای قالب بندی متون

راهکارهایی ساده برای زیبایی متن های درون صفحه
html,css,training,web,education,jquery,java script,web,site,وب,سایت,طراحی,responsive,media query,
به همت مهندس اعظمی در 1392/06/20


برجسته معرفی کردن یک قسمت از متن با:

                 *
                 متن مورد نظر شما 
                 *
              


بزرگ معرفی کردن یک قسمت از متن با:

                  *
                  متن مورد نظر شما
                  *
              


مورب معرفی کردن یک قسمت از متن با:

                  *
                  متن مورد نظر شما
                  متن مورد نظر شما
                  *
              


کوچک معرفی کردن یک قسمت از متن با:

                  *
                  متن مورد نظر شما
                  *
              


برجسته معرفی کردن یک قسمت از متن با:

                  *
                  متن مورد نظر شما
                  *
              


زیر نویس دار معرفی کردن یک قسمت از متن با:

                  *
                  متن مورد نظر شما
                  *
              


بالا نویس دار معرفی کردن یک قسمت از متن با:

                  *
                  متن مورد نظر شما
                  *
              


معرفی یک قطعه متن در متن اصلی با:

                  *
                  متن مورد نظر شما 
                  *
              


برای نشان دادن یک قطعه از متن که حذف شده است:

                  *
                  متن مورد نظر شما
                  *
              


برای مارک دار کردن یک قطعه از متن :

                  *
                   متن مورد نظر شما 
                  *
              


Tags:   html,css,training,web,education,jquery,java script,web,site,وب,سایت,طراحی,responsive,media query,